Teikiamos paslaugos:

Teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą;
Formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį, pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą bendrąjį ugdymo planą ir bendrąsias programas, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
Ugdyti pilietiškumą, pagarbą tautos tradicijoms;
Sukurti palankų psichologinį mikroklimatą;
Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
Mokyti sveikai ir saugiai gyventi;
Vykdyti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas, puoselėjančias ir plėtojančias individualybę;
Sudaryti sąlygas mokiniams gauti pedagoginę, logopedinę, specialiąją, medicininę, socialinę pagalbą;
Teikti vietos bendruomenei reikalingas neformaliojo švietimo, kultūros, socialines ir kitas paslaugas.